Algemene voorwaarden 2017-08-25T13:14:04+00:00

Algemene Voorwaarden Haarlemse SaxofoonSchool

 

Inschrijven:
1. Inschrijven is alleen mogelijk als de leerling meerderjarig is.
2. Minderjarige en handelingsonbekwame meerderjarige leerlingen dienen schriftelijk toestemming van hun wettelijk vertegenwoordiger te overleggen. Deze schriftelijk toestemming kan blijken door medeondertekening van deze overeenkomst door ouders of verzorgers.
3. Inschrijven kan gedurende het gehele jaar plaatsvinden.
4. Inschrijven geschied voor een geheel cursusjaar. Uitgezonderd de proefles en de speciale aanbieding van 10 lessen.
5. Een cursusjaar bestaat uit 40 weken les gelijk aan de reguliere schoolvakanties.
6. Inschrijven geschiet maar één maal en wordt automatische verlengd met een jaar, tenzij de leerling voor 1 juli van het jaar schriftelijk heeft opgezegd.

Spelregels van de strippenkaart:
1. De kaart is strikt persoonlijk en blijft een jaar geldig na datum van aankoop.
2. De kaart wordt van tevoren betaald en geeft recht op 180 minuten les bijv. 6 lessen van een half uur of 3x een uur. De strippenkaart biedt flexibele les momenten.
3. Restitutie is niet mogelijk.
4. Afgesproken lessen kunnen tot 24 uur voor aanvang worden afgezegd.

Opzeggen, verhindering en restitutie:
1. Een verzoek tot eerder beëindiging van de overeenkomst dient schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan de Haarlemse Saxofoonschool. Wanneer de overeenkomst eerder wordt ontbonden dan is afgesproken dient het resterende lesgeld te worden voldaan.
2. Restitutie van het lesgeld vindt uitsluitend plaats in geval van ziekte of een ongeval, waardoor de cursist langer dan twee maanden geen les kan volgen, na overlegging van een medische verklaring.
3. Lessen die uitvallen wegens verhindering van de docent door ziekte of andere redenen die buiten de cursist liggen, worden zoveel mogelijk vervangen. Lukt dat niet dan kunt u schriftelijk restitutie aanvragen vanaf de derde aaneen gesloten les. Er wordt terugbetaald vanaf een bedrag van € 25,-. De uitgevallen lessen kunnen ook worden ingehaald in de reguliere schoolvakanties. Hierbij geldt dat als de leerling zelf verhinderd is, er geen restitutie verleend op grond van de derde aaneen gesloten les uitval van de docent.
4. Bij verhindering van de cursist, bijvoorbeeld wegens ziekte, dient hiervan tijdig schriftelijk of telefonisch mededeling te worden gedaan. De Haarlemse Saxofoonschool kent, bij verhindering van de leerling, geen verplichting tot het inhalen van de verzuimde lessen.

Betaling:
1. De tarieven staan vermeld op de website en is de btw (mits noodzakelijk) weergegeven.
2. Lesmaterialen en een saxofoon vallen niet binnen het lesgeld.
3. Voor het lesgeld wordt twee maal per jaar (in het najaar) een factuur gezonden. Het is ook mogelijk om het lesgeld per maand te betalen als hier nadrukkelijk om wordt gevraagd.
4. Het lesgeld wordt binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum betaald aan de Haarlemse Saxofoonschool. Als er geen betaling ontvangen is geweest na de 30 dagen is de Haarlemse Saxofoonschool zich gerechtigd om de lessen stop te zetten en een incassobureau in te zetten om gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten te verhalen. Mocht er spraken zijn van een uitzonderlijk situatie of een geval waardoor betaling niet mogelijk is, wordt dit kenbaar gemaakt door de leerling. Er zal altijd naar een oplossing gekeken worden door de Haarlemse Saxofoonschool.