ALGEMENE VOORWAARDEN2018-07-13T22:05:00+00:00

Algemene Voorwaarden Haarlemse SaxofoonSchool

 

Haarlemse SaxofoonSchool

Bedrijfsgegevens:

Jeroen Kraaij (Eigenaar)
Oudeweg 91 – 95
2031 CC Haarlem

+31(0)6-26754684
[email protected]
www.haarlemsesaxofoonschool.nl

KVK-nummer: 3424554
BTW-nummer: NL100198417B01

1. HET AANMELDEN BIJ DE HAARLEMSE SAXOFOONSCHOOL:
Aanmelding kan uitsluitend plaatsvinden door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier. Dit staat bij inschrijven. Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Met de opgegeven voorkeurs lesdagen en -tijden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Aangemelde aspirant-cursisten krijgen een bevestiging per e-mail van hun aanmelding. Instromen kan gedurende het gehele jaar.

Cursisten onder de 16 jaar kunnen zich niet zelf inschrijven. Minderjarige en handelingsonbekwame meerderjarige cursisten dienen schriftelijk toestemming van hun wettelijk vertegenwoordiger te overleggen. Deze schriftelijk toestemming kan blijken door medeondertekening van deze overeenkomst door ouders of verzorgers.

2. HET CURSUSSEIZOEN EN HET VOLGEN VAN SAXOFOONLES:
Cursisten die zich hebben aangemeld, krijgen een uitnodiging voor het volgen van een proefles met een docent. Dit gebeurt door middel van een e-mail bericht van de administratie of doordat de docent zelf contact opneemt om een afspraak te maken. 

Tijdens de introductie of kennismaking krijgt de cursist informatie over de inhoud van de cursus, de aanschaf van lesmateriaal, de aanschaf of huur van een instrument en worden afspraken gemaakt voor de vaste lesdag en -tijd. Pas nadat afspraken zijn gemaakt over de vaste lesdag en lestijd en deze schriftelijk of mondeling door de docent bevestigd. Cursisten die zich na 1 juni aanmelden, kunnen pas in de loop van augustus/september beginnen met lessen vanwege de zomervakantie.

Cursisten die reeds bij de Haarlemse SaxofoonSchool lessen volgen hebben voorrang op de lesdagen en lestijden voor het volgende seizoen. Er wordt altijd gekeken naar de beste oplossing om lessen te volgen. 

Een seizoen les bestaat uit 40 weken les die gelijk zijn aan de schoolvakanties van Nood Nederland. Als een cursisten besluit lessen te volgen van 1 x in de week staat zijn lestijd vast voor het gehele seizoen. Een cursist die 1 x in de twee weken komt heeft recht op 20 weken les per seizoen. Uiteraard kan er in overleg wijzigen gedurende het jaar plaatsvinden maar altijd volgens het tot dan toe geldende lesrooster.

Afwezigheid van de cursist dient uiterlijk 24 uur van tevoren duidelijke te worden gemeld bij de docent. Niet gevolgde lessen kunnen worden ingehaald mits in samenspraak met de docent. Lukt dit niet omdat zowel de cursist als de docent geen alternatief lesmoment gedurende de week kunnen inplannen, vervalt de les.  Wel is het mogelijk om in samenspraak met de docent een les in een schoolvakantie in te halen. Restitutie van niet gevolgde lessen vindt alleen plaats in de artikel 4 genoemde voorwaarden.

3. HET LESGELD EN DE BETALING DAARVAN:
Een cursist neemt een pakket voor een seizoen af. Lessen kunnen gevolgd worden voor 1 x per week of 1 x per twee weken.  Het actuele tarief wordt tijdens de inschrijving duidelijk aangegeven en de leering gaat hiermee akkoord middels het betalen van de factuur of het akkoord voor de automatische incasso. 

Betaling van de lesgelden kan op twee manieren plaatsvinden: – via een factuur; – via een automatische incasso. Factuur Betaling ineens is mogelijk door middel van een factuur, die dient binnen de gestelde termijn te worden voldaan. Betaling in termijnen is niet mogelijk. Automatische incasso Betaling door middel van automatische incasso is op twee manieren mogelijk: – betaling ineens; – betaling in maximaal vier (afhankelijk van de startdatum) gelijke termijnen. 

De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totale cursusbedrag. Bij het niet, onvolledig en/of ontijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt de Haarlemse SaxofoonSchool zich het recht voor de cursist de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. Bovendien wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten komen voor rekening van de betalingsplichtige. Contant betalen is niet mogelijk.

De cursustarieven voor het nieuwe cursusjaar worden elk jaar in juli vastgesteld en bekend gemaakt op de website.

 4. HET OPZEGGEN OF BEËINDIGEN VAN DE LESSEN
Opzegging c.q. beëindiging van de lessen gedurende het cursusjaar is alleen mogelijk door middel van een e-mail te sturen aan de Haarlemse SaxofoonSchool ([email protected]). De opzegging c.q. beëindiging wordt pas geacht te zijn ingegaan, nadat de cursist van de Haarlemse SaxofoonSchool dienaangaande een e-mail bevestiging heeft ontvangen.

De opzegtermijn is 1 maand waarbij kan worden opgezegd tegen de eerste dag van volgende maand. Restitutie vindt plaats op de volgende gronden:
a) verhuizing van de cursist buiten de regio (tegen overlegging van een recent uittreksel uit het bevolkingsregister);
b) langdurige ziekte van de cursist (tegen overlegging van een medische verklaring);
c) ongeschiktheid van de cursist (beëindiging vindt plaats in overleg tussen docent, ouders/cursist en de Haarlemse SaxofoonSchool);
d) overlijden van de cursist;
e) jaarcursus: lesuitval van meer dan 4 lessen veroorzaakt door of vanwege de Haarlemse SaxofoonSchool (vanaf de 5e les vindt restitutie plaats).

In de onder a) tot en met d) genoemde gevallen, dient te allen tijde een schriftelijk verzoek te worden gericht aan de Haarlemse SaxofoonSchool. Openstaande lessen vervallen automatisch aan het einde van het seizoen.

5. ALS DE DOCENT AFWEZIG IS:
Lessen die als gevolg van onvoorziene omstandigheden en/of andere geldige redenen uitvallen, worden bij jaarcursussen in de regel de eerste keer niet vervangen. De Haarlemse SaxofoonSchool verplicht zich echter alles in het werk te stellen om de continuïteit van de lessen zo veel als mogelijk is te waarborgen. Indien dit om welke reden dan ook, niet of slechts beperkt lukt, kunnen hieraan geen andere rechten worden ontleend dan genoemd in artikel 5, sub e). Wel is het mogelijk om in samenspraak met de docent een les op een ander moment in de week of in een schoolvakantie in te halen. Lukt dit niet omdat zowel de cursist als de docent geen alternatief lesmoment gedurende de week kunnen inplannen, vervalt de les.

Per cursusjaar kan er één les komen te vervallen in verband met scholing van de docent.

De Haarlemse SaxofoonSchool verplicht zich tijdelijke of permanente vervanging van een docent gedurende het schooljaar, zo veel mogelijk te beperken. De Haarlemse SaxofoonSchool is niet verplicht de redenen van vervanging van een docent mee te delen aan de cursist. De cursist kan aan vervanging van de docent geen rechten ontlenen zoals opzegging of restitutie. 

6. DE HUUR VAN DE SAXFGOON EN LESMATERIALEN:
De Haarlemse SaxofoonSchool bemiddeld bij de totstandkoming van een huurcontract tussen de cursist en Harry Bakker Saxofoons te Muiderberg. Echter kan de Haarlemse SaxofoonSchool nooit aansprakelijk worden gesteld voor geschillen tussen de cursist en Harry Bakker saxofoons. Op de huur zijn de algemene voorwaarden van Harry Bakker Saxofoons van toepassing en de Haarlemse SaxofoonSchool kan deze niet verstrekken. 

Het borgbedrag wordt bij beëindiging van het huurcontract direct terugbetaald door Harry Bakker Saxofoons mits het instrument binnen de voorwaarden wordt ingeleverd. Meer informatie Harry Bakker saxofoons op nummer +31(0)294 262 049.

De kosten van lesmaterialen en leermiddelen zijn voor rekening van de cursist.

7. UW GEGEVENS:
Sinds 25 mei 2018 is de wet persoonsgegevens actief. De Haarlemse SaxofoonSchool gebruikt persoonsgegevens voor de volgende redenen:

  • Aanmelding van de cursist en het onderhouden van contact
  • Controle of de cursist ouder is dan 21 jaar (verplicht)
  • Voor de verwerking van de incasso of factuur
  • Persoonlijke e-mails en nieuwsbrieven

De cursist gaat bij het inschrijven akkoord de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens in een beschermde database. De cursist kan altijd vragen om de persoonsgegevens in te zien of te laten verwijderen.  De persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt tenzij dit wettelijk verplicht is. In dit geval wordt de cursist altijd op de hoogte gesteld. Bij het beeindigen van de lessen (schriftelijk) worden alle persoongegevens behalve naam, telefoonnummer en e-maildres verwijderd. 

8. HET JEUGDCULTUURFONDS:
Is geld een probleem en wil je wel les, ga dan naar www.jeugdcultuurfonds.nl

9. DE FLEXIBILITEIT VAN DE HAARLEMSE SAXOFOONSCHOOL
De Haarlemse Saxofoonschool is opgericht op mensen gelukkig en blij om te laten gaan met de saxofoon. Elke weet staan wij klaar om onze cursisten te helpen met het maken van muziek. Het kan voorkomen dat een cursist ontevreden is of dat er wat gebeurt waardoor de blijdschap minder wordt. De Haarlemse SaxofoonSchool staat altijd open voor feedback. Er kan altijd wat misgaan en de Haarlemse SaxofoonSchool zal dit proberen zo goed mogelijk op te lossen in samenspraak met de cursist.

10.VOOR ALS ER TOCH WAT GEBEURT:
Nederlands recht is van toepassing op deze overeenkomst. Geschillen die samenhangen of voortvloeien uit de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn behandelt de rechtbank Noord-Holland in eerste aanleg met uitsluiting van andere mogelijke bevoegde rechters.