Even om te lezen als je gaat saxofoon spelen…

Algemene voorwaarden

Haarlemse SaxofoonSchool bedrijfsgegevens:

Haarlemse Saxofoonschool

Catarina Gomes (Eigenaar)
Wakkerstraat 13-2
1097 CB Amsterdam

KVK-nummer: 80785832
BTW-nummer: NL83 INGB 0794 6105 95 

Update

Versie juli 2023

1. HET AANMELDEN BIJ DE HAARLEMSE SAXOFOONSCHOOL:


Aanmelding kan uitsluitend plaatsvinden door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier. Dit staat bij inschrijven op de website. Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Met de opgegeven voorkeurs lesdagen en -tijden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Aangemelde aspirant-cursisten krijgen een bevestiging per e-mail van hun aanmelding. Instromen kan gedurende het gehele jaar.

Cursisten onder de 18 jaar kunnen zich niet zelf inschrijven. Minderjarige en handelingsonbekwame meerderjarige cursisten dienen schriftelijk toestemming van hun wettelijk vertegenwoordiger te overleggen. Deze schriftelijk toestemming kan blijken door medeondertekening van deze overeenkomst door ouders of verzorgers.

2. HET CURSUSSEIZOEN EN HET VOLGEN VAN SAXOFOONLES:
Cursisten die zich hebben aangemeld, krijgen een uitnodiging voor het volgen van een proefles met een docent.
Dit gebeurt door middel van een e-mail bericht van de administratie of doordat de docent zelf contact opneemt om een afspraak te maken.

Tijdens de introductie of kennismaking krijgt de cursist informatie over de inhoud van de cursus, de aanschaf van lesmateriaal, de aanschaf of huur van een instrument en worden afspraken gemaakt voor de vaste lesdag en -tijd. Pas nadat afspraken zijn gemaakt over de vaste lesdag en lestijd en deze schriftelijk of mondeling door de docent bevestigd. Cursisten die zich na 1 juni aanmelden, kunnen pas in de loop van augustus/september beginnen met lessen vanwege de zomervakantie.

Cursisten die reeds bij de Haarlemse SaxofoonSchool lessen volgen hebben voorrang op de lesdagen en lestijden voor het volgende seizoen. Er wordt altijd gekeken naar de beste oplossing om lessen te volgen.

Een seizoen les bestaat uit 40 weken les die gelijk zijn aan de schoolvakanties van Nood Nederland. Als een cursisten besluit lessen te volgen van 1 x in de week staat zijn lestijd vast voor het gehele seizoen. Een cursist die 1 x in de twee weken komt heeft recht op 20 weken les per seizoen. Uiteraard kan er in overleg wijzigen gedurende het jaar plaatsvinden maar altijd volgens het tot dan toe geldende lesrooster.

Afwezigheid van de cursist dient uiterlijk 24 uur van tevoren duidelijke te worden gemeld bij de docent. Niet gevolgde lessen kunnen worden ingehaald mits in samenspraak met de docent. Lukt dit niet omdat zowel de cursist als de docent geen alternatief lesmoment gedurende de week kunnen inplannen, vervalt de les. Wel is het mogelijk om in samenspraak met de docent een les in een schoolvakantie in te halen. Restitutie van niet gevolgde lessen vindt alleen plaats in de artikel 4 genoemde voorwaarden.

3. HET LESGELD EN DE BETALING DAARVAN:
Een cursist neemt een pakket voor een seizoen af. Lessen kunnen worden gevolgd voor 1 x per week of 1 x per twee weken. Het actuele tarief wordt tijdens de inschrijving duidelijk aangegeven en de cursist gaat hiermee akkoord middels het betalen van de factuur.

Betaling van de lesgelden kan alleen via een factuur en in maximaal vier (afhankelijk van de startdatum) gelijke termijnen. De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totale cursusbedrag. Bij het niet, onvolledig en/of ontijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt de Haarlemse SaxofoonSchool zich het recht voor de cursist de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. Bovendien wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten komen voor rekening van de betalingsplichtige. Contant betalen is niet mogelijk. De cursustarieven voor het nieuwe cursusjaar worden elk jaar in juli vastgesteld en bekend gemaakt op de website.

4. HET OPZEGGEN OF BEËINDIGEN VAN DE LESSEN:
Opzegging c.q. beëindiging van de lessen gedurende het cursusjaar is alleen mogelijk door middel van een e-mail te sturen aan de Haarlemse SaxofoonSchool ([email protected]). De opzegging c.q. beëindiging wordt pas geacht te zijn ingegaan, nadat de cursist van de Haarlemse SaxofoonSchool dienaangaande een e-mail bevestiging heeft ontvangen.

De opzegtermijn is 1 maand waarbij kan worden opgezegd tegen de eerste dag van volgende maand. Restitutie vindt plaats op de volgende gronden:

a) verhuizing van de cursist buiten de regio (tegen overlegging van een recent uittreksel uit het bevolkingsregister);

b) langdurige ziekte van de cursist (tegen overlegging van een medische verklaring);

c) overlijden van de cursist;

d) jaarcursus: lesuitval van meer dan 4 lessen veroorzaakt door of vanwege de Haarlemse SaxofoonSchool (vanaf de 5e les vindt restitutie plaats).

e) Zie ook Corona voorwaarden extra toegevoegd aan dit inschrijfformulier.

In de onder a) tot en met c) genoemde gevallen, dient te allen tijde een schriftelijk verzoek te worden gericht aan de Haarlemse SaxofoonSchool. Openstaande lessen vervallen automatisch aan het einde van het seizoen.

5. ALS DE DOCENT AFWEZIG IS:
Lessen die als gevolg van onvoorziene omstandigheden en/of andere geldige redenen uitvallen, worden bij jaarcursussen in de regel de eerste keer niet vervangen. De Haarlemse SaxofoonSchool verplicht zich echter alles in het werk te stellen om de continuïteit van de lessen zo veel als mogelijk is te waarborgen. Indien dit om welke reden dan ook, niet of slechts beperkt lukt, kunnen hieraan geen andere rechten worden ontleend dan genoemd in artikel 5, sub e). Wel is het mogelijk om in samenspraak met de docent een les op een ander moment in de week of in een schoolvakantie in te halen. Lukt dit niet omdat zowel de cursist als de docent geen alternatief lesmoment gedurende de week kunnen inplannen, vervalt de les.

Per cursusjaar kan er één les komen te vervallen in verband met scholing van de docent.

De Haarlemse SaxofoonSchool verplicht zich tijdelijke of permanente vervanging van een docent gedurende het schooljaar, zo veel mogelijk te beperken. De Haarlemse SaxofoonSchool is niet verplicht de redenen van vervanging van een docent mee te delen aan de cursist. De cursist kan aan vervanging van de docent geen rechten ontlenen zoals opzegging of restitutie.

6. DE HUUR VAN DE SAXOFOON EN LESMATERIALEN:
De Haarlemse SaxofoonSchool bemiddeld bij de totstandkoming van een huurcontract tussen de cursist en Harry Bakker Saxofoons te Muiderberg. Echter kan de Haarlemse SaxofoonSchool nooit aansprakelijk worden gesteld voor en door geschillen tussen de cursist en Harry Bakker saxofoons. Op de huur zijn de algemene voorwaarden van Harry Bakker Saxofoons van toepassing en de Haarlemse SaxofoonSchool kan deze niet verstrekken. Meer informatie Harry Bakker saxofoons op www.harrybakker.nl of bel nummer +31(0)294 262 049.

Het borgbedrag wordt bij beëindiging van het huurcontract direct terugbetaald door Harry Bakker Saxofoons mits het instrument binnen de voorwaarden wordt ingeleverd.

De kosten van lesmaterialen en leermiddelen zijn voor rekening van de cursist.

7. UW GEGEVENS:
Sinds 25 mei 2018 is de wet persoonsgegevens actief. De Haarlemse SaxofoonSchool gebruikt persoonsgegevens voor de volgende redenen:

Aanmelding van de cursist en voor het onderhouden van contact
Controle of de cursist ouder is dan 21 jaar (verplicht voor belastingdienst)
Voor de verwerking van de incasso of factuur
Persoonlijke e-mails en nieuwsbrieven
De cursist gaat bij het inschrijven akkoord de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens in een beschermde database. De cursist kan altijd vragen om de persoonsgegevens in te zien of te laten verwijderen. De persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt tenzij dit wettelijk verplicht is. In dit geval wordt de cursist altijd op de hoogte gesteld.

8. SOCIAL MEDIA
De Haarlemse SaxofoonSchool wil voor haar promotie graag gebruikmaken van social media kanalen. Hierop kunnen foto’s, video’s en andere content worden geplaatst. Omdat dit voor sommige cursisten een probleem is en of hier geen behoefte aan hebben willen wij dit nadrukkelijk beschermen. Tijdens het inschrijven kan er worden aangegeven of de SaxofoonSchool content mag publiceren.

8. HET JEUGDCULTUURFONDS:
Is geld een probleem en wil je wel les, ga dan naar www.jeugdcultuurfonds.nl

9. DE FLEXIBILITEIT VAN DE HAARLEMSE SAXOFOONSCHOOL:
De Haarlemse Saxofoonschool is opgericht op mensen gelukkig en blij om te laten gaan met de saxofoon. Elke week staan wij klaar om onze cursisten te helpen met het maken van muziek. Het kan voorkomen dat een cursist ontevreden is of dat er wat gebeurt waardoor deze blijdschap minder wordt. De Haarlemse SaxofoonSchool staat altijd open voor feedback. Er kan altijd wat misgaan en de Haarlemse SaxofoonSchool zal dit proberen zo goed mogelijk op te lossen in samenspraak met de cursist.

10. VOOR ALS ER TOCH WAT GEBEURT:
Nederlands recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden en overeenkomsten van de Haarlemse SaxofoonSchool. Geschillen die samenhangen of voortvloeien uit de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn behandelt de rechtbank Noord-Holland in eerste aanleg met uitsluiting van andere mogelijke bevoegde rechters.

🎷
Gratis een keertje de saxofoon proberen?

Dat kan natuurlijk vrijblijvend! Klik op de knop hieronder om jouw gratis proefles in te plannen.

Wat zeggen andere cursisten…

Referenties van de Haarlemse Saxofoonschool

Ellen Muntjewerf
altsax/sopraansax
Lees verder
"Eind 2021 ben ik vanaf nul begonnen met saxofoonles. Ik had nog nooit een instrument gespeeld of muziek gemaakt. Onder de enthousiasmerende begeleiding van Catarina, die goed kijkt naar wat je kan en naar wat je leuk vindt, ben ik intussen zover dat ik samen met mijn man (hij op klarinet, ik op de sax) muziek speel die we leuk vinden. Ik heb er ontzettend veel plezier in, en heb er spijt van dat ik niet veel eerder ben begonnen. Dank je Catarina!"
Susan Mulder
altsaxofoon
Lees verder
“Saxofoonles bij de Haarlemse Saxofoonschool is een aanrader!! Catarina is een veelzijdige saxofoondocente met veel aandacht voor de ontwikkeling van haar studenten. Ze weet een goede balans te vinden tussen uitdaging, plezier en onderlegging in de muziek, waardoor je snel vooruitgang boekt - ook als je al ervaring hebt.”
Peter Korver
altsax
Lees verder
“Na jaren bij de Haarlemse Saxofoonschool gespeeld te hebben speel ik nu (februari 2023) sinds een paar weken met Pedro. Super leuk om met een andere leraar op een andere manier te oefenen, weer nieuwe nummers te spelen en om andere muziekstijl te leren spelen dan ik gewend was. En natuurlijk maken we ook weer veel plezier op dit mooie instrument.”
Rene en Fenne
Lees verder
Wij hebben samen les van Catarina, vader en dochter. Fenne is nu 8 jaar en speelt al bijna 2 jaar Saxofoon. Het lesprogramma wordt op ons afgestemd en samen bepalen we wat we spelen in de lessen. Catarina geeft heel erg leuk, speels en spontaan les. Ze is erg getalenteerd en met haar optredens en muziekensemble (Maat Saxophone Quartet) is ze een voorbeeld en bron van inspiratie. Fenne (8 jaar) :“saxofoon spelen doet Catarina goed voor tijdens de les zodat ik veel van haar kan leren. En ze is super lief en kan heel goed optreden op het podium”. Rene : “Door de voorspeelavonden te organiseren op een echt podium met publiek maakt Catarina ons even een echte artiest ”.
Vorige
Volgende

Wil je graag een keertje een proefles saxofoon volgen om te ontdekken hoe leuk het is? Neem vrijblijvend contact met mij op voor het maken van een afspraak.